1. - 4. září 2019
Camping Vranovská pláž

Studentské organizace

Zde ti budeme postupně zvěřejňovat zapojené studentské organizace.

SKAS FAST

Studentská komora Akademického senátu FAST VUT je voleným orgánem Fakulty stavební VUT v Brně, který tvoří zástupci z řad studentů. Zvolení členové hájí zájmy studentů a jednají s vedením fakulty. Mají možnost ovlivňovat a přípomínkovat vnitřní normy fakulty, podle kterých se FAST řídí. Zprostředkovávají informace od vedení a pořádají akce pro studenty (FASTples, FASTfest,...). Senát spolupracuje s dalšími studentskými organizacemi, které pořádají spousty zajímavých akcí pro studenty VUT. Kontaktovat je můžeš pomocí emailu, nebo na sociálních sítích. www.skas.fce.vutbr.cz skas.fast@vutbr.cz @VUT.FAST @skas.fast

Studenti pro studenty

Spolek Studenti pro studenty působí na Fakultě Elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně již čtrnáctým rokem. Hájí zájmy studentů na akademické půdě a pomáhá tam, kde je to potřebné. Kromě toho pořádá spolek i různé kulturní a sportovní akce pro studenty. Mezi ty největší patří soutěžní hudební festival Hudba z FEKTu, nebo sportovně-recesistická akce Běh na 53, kde si můžeš zaběhnout před fakultou o ceny a podpořit štafety z vedení naší fakulty. www.sps-fekt.cz, info@sps-fekt.cz

SU FIT

Studentská unie FIT VUT je složená ze studentů FIT, kteří mají zájem na fakultě něco vylepšovat a měnit, nebo prostě jen pomáhat ostatním studentům. Hlavní činností SU FIT je hájit zájmy studentů FIT VUT a zprostředkovávat jim komunikaci s vedením fakulty, univerzitou a jinými organizacemi. Dále usiluje o rozvoj fakulty, školství a organizuje velké množství akcí pro studenty, jako například uvitání prváků Start@FIT, studentský ples, soutěž studentských kapel Rock@FIT a Den zavřených dveří, nebo turnaje v počítačových a deskových hrách a tematické večery v prostorách fakulty.

SU PEF

Spolek sdružuje studenty, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění na fakultě, organizovat různé aktivity pro ostatní studenty a vidět školu jinak, než skrz skripta a učebnice. Největší událostí, kterou spolek organizuje plně ve své režii, je reprezentační ples fakulty, což je jeden z největších studentských plesů v Brně. Další velkou událostí jsou Prvákoviny, kdy spolek vytváří celodenní program pro nově nastupující studenty. Prváci během dne prožijí spoustu her, ochutnají univerzitní produkty, ale hlavně získají spoustu nových přátel, což je pro studium na PEF skoro to nejdůležitější. Mezi každoroční aktivity spolku patří královské hry, půlení a tematické party. Se členy spolku se také můžete potkat na akcí pořádaných fakultou, kde provázíme zájemce o studium a celkově pomáháme s organizací těchto akcí.

ESN Mendelu

Erasmus Student Network MENDELU, neboli ESN MENDELU, je nezisková organizace, která má na starosti studenty přijíždějící ze zahraničí. Od roku 2007 se snaží pomáhat zahraničním studentům, aby se pro ně jejich Exchange program stal co nejlepším a nejzajímavějším zážitkem. Jednou ze základních aktivit organizace je Buddy program. Jeho cílem je nabídnout přijíždějícím studentům pomoc v situacích, kdy to nejvíce potřebují – když překonávají první překážky v cizí zemi. Český student jako Buddy-dobrovolník pomáhá zahraničním studentům s ubytováním, důležitými dokumenty a doklady, a snaží se jim všelijak pomoci cítit se v našem městě dobře.

SKAS FSI

Jsme studenti FSI, kteří ve svém volném čase dělají vše proto, aby se vám studovalo líp a zároveň si díky nám můžete vyběhnout nejvyšší budovu VUT na čas, najít novou lásku na plese, dozvědět se něco o vesmíru nebo se naučit fotit ve fotografickém klubu.

SU FCH

Sme dobrovoľná organizácia na fakulte chemickej, ktorá sa skladá z 10 členov. Všetci členovia sú študentami fakultami naprieč všetkými ročníkmi včetne doktorandského. A preto vieme, čo študenti chemickej potrebujú k životu v laborkách a na cvikách. Snažíme sa študentom vytvoriť priestor, kde môžu tráviť voľný čas so svojimi spolužiakmi a s vyučujúcimi mimo fakultu. Usporiadávame zaujímavé udalosti, či už športové alebo vedomostné. Mimo prípravu akcií sa snažíme v spolupráci s vedením fakulty pracovať na zlepšení výuky a života na fakulte vďaka pripomienkam od študentov, ktorí sú hlavným pilierom našej Studentskej únie.

BEST

Rád cestuješ nebo zlepšuješ své skills? BEST Brno je mezinárodní studentská organizace působící na VUT v Brně. Můžeš s námi vyjet v každém ročním období na jeden z mnoha kurzů po celé Evropě nebo se s námi podílet na organizaci inženýrské soutěže EBEC.

SPLDF

Spolek posluchačů LDF vznikl v roce 1989, tehdy byla zrušena studentská organizace SSM a Spolek převzal její aktivity. Původní myšlenka však pochází již z dob první republiky, kdy byla podobná organizace založena krátce po vzniku lesnické fakulty na Vysoké škole zemědělské v roce 1919. Působila jako organizace zastupující zájmy a názory studentů. Do jeho působnosti spadalo dění nejen ve škole, ale i mimo ni (vydávání skript, řízení kolejí, studentské majálesy, plesy a různé soutěže). Dnes Spolek posluchačů lesnické a dřevařské fakulty funguje jako spolek studentů, jehož cílem je i nadále prosazování studentských zájmů, aktivit a předávání rad a pomoci při studiu. Pořádá akce jako je Reprezentační ples LDF, stavění májky, prvákoviny a další. SPLDF je veden výborem, který je volen na členské schůzi z řad studentů. Výbor koordinuje činnost jednotlivých sekcí, které mají ale dostatečnou možnost ke svým vlastním aktivitám, jako například Mezinárodní lesnická všestrannost v rámci Mezinárodní sekce, družba v rámci Myslivecké kroužku a možnosti lovu v jiných státech, sokolnické lovy a mnoho dalších aktivit. V momentální době ve Spolku působí tyto sekce: Myslivecký kroužek, Mezinárodní sekce, Časopis LEF, Klub Green, Sokolnická sekce.

SKAS MUNI

SKAS MUNI je součástí Akademického senátu Masarykovy univerzity jako přímo volení reprezentanti studentů všech 9 fakult. V rámci AS MU vykonávají nejen povinnosti, které jim ukládá vysokoškolský zákon (schvalování vnitřních předpisů univerzity apod.), ale jako studentští zástupci reagují na aktuální problémy a podněty. Hájí zájmy studentů, jednají s vedením univerzity i fakult a v různých pracovních skupinách a komisích se snaží zlepšit každodenní život studentů MUNI.

Mise naděje

Mise naděje, z.s. je studentská nezisková organizace zabývající se pomocí těm, kteří si nemohou pomoci sami. Těmi jsou zejména děti, senioři, lidé s postižením či zvířata. Mezi projekty Mise naděje proto patří například Kreativní činnosti pro děti v nemocnicích, Pomoc lidem s autismem, Doučování dětí z dětských domovů nebo Návštěvy v domovech pro seniory.V Misi naděje jsou vítaní všichni dobrovolníci, kteří by rádi někomu pomohli prostřednictvím jednoho či více projektů. Podporována je také iniciativa samotných dobrovolníků, kterým Mise naděje pomáhá realizovat jejich vlastní nápady na nové projekty a formy pomoci.

ESCape

English Students' Club alias ESCape je spolek studentů Katedry anglistiky a amerikanistiky. Spolek organizuje spoustu akcí, setkání a workshopů, které se tematicky zaměřují na angloamerickou kulturu. Tyto události jsou přístupné všem studentům MUNI. Komunikace na akcích probíhá primárně v angličtině. Spolek výdává měsíčník The KAArdian, který obsahuje mnoho zajímavých článků a tipy na další akce.

MU Game Studies

MU Game Studies je organizací složenou z absolventů a stávajících studentů různých oborů Masarykovy Univerzity v Brně, převážně oborů v nabídce fakulty filozofické (FF), fakulty sociálních studií (FSS) a fakulty informatiky (FI). Organizace sestává z aktivní skupiny spolupracujících členů, přičemž každý ze skupiny zodpovídá vždy za některou z činností o.s. (konkrétní projekt, odborná činnost, koordinace). Hlavní činností MU Game Studies jsou projekty směřující k větší vzdělanosti a rozvoji zkušeností veřejnosti (převážně studentstva a nestudentských zájmových skupin), dostupnosti zdrojů a propojování teorie s praxí v oblasti tvorby a recepce digitálních her v ČR. Festival Gamer Pie pořádají již studenti a experti sdružující se pod hlavičkou spolku MU Game Studies.

Pedagogika Brno

Pedagogika Brno je spolek Masarykovy univerzity sdružující studenty, absolventy a vyučující z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty. Naším hlavním cílem je pravidelně seznamovat veřejnost s děním v pedagogice a společně s tím propagovat pedagogické vědy a činnost ÚPV. To činíme zejména spravováním webových stránek pedagogika-brno.cz - zde publikujeme články zaměřené na aktuální pedagogické dění (recenze, reportáže, rozhovory, aktuality apod.). Také se jako spolek účastníme veřejných akcí a každý semestr pořádáme neformální setkání určené příznivcům našeho ústavu. Mimo to se zaměřujeme i na samotné studenty ÚPV, které informujeme o tom, jak nejlépe využít všech možností, které jim studium nabízí.

Re:Views Magazine

Účelem spolku je vydávání online časopisu Re:Views Magazine, který se zaměřuje na anglofonní prostředí, poskytování prostoru pro studentskou angažovanost v souladu s cíli spolku, zapojení studentů a jejich seberealizace prostřednictvím umožnění publikování vlastní tvorby v předmětném online časopise, vzdělávání mládeže a širší veřejnosti a podpora dobrovolnictví.

Nadační fond studentů FF MU

Jde o největší studentský dobrovolnický spolek na Filozofické fakultě, který má více než dvacetiletou historii. Pořádá různé kulturní a společenské akce, mezi které patří Reprezentační ples FF MUNI, Lampionový průvod, multižánrové festivaly SemestrStart a SemestrEnd, Freeshop, Šifrovačka, Turnaje v karetních hrách a deskovkách. Dále se podílí na seznamovací akci Prvákovinách a od minulého roku má na starosti MUNI zónu na Majálesu. NFS FF MU sdružije studenty napříč obory a také propojuje všechny spolky na FF mezi sebou. Zároveň rozdává každý semestr granty na podporu studentských aktivit na FF.

Studenti MENDELU

Spolek Studenti MENDELU vznikl na začátku roku 2019. Myšlenka univerzitního spolku se ale zrodila již mnohem dříve. S počátkem pořádání celouniverzitních akcí přišla potřeba tyto akce zaštítit a zajistit návaznost. Cílem spolku je rozvoj spolupráce napříč celou univerzitou a pořádání společenských událostí pro celou univerzitu ve spolupráci s jednotlivými fakultami a studentskými spolky. Spolek Studenti MENDELU převzal pořádání akce Zelená pomáhá, zajišťuje zónu MENDELU na Brněnském Majálese a rád by zahájil tradici studentského univerzitního plesu MENDELU.

Meziuniverzitní seznamovací akce pro aktivní studenty brněnských univerzit

Rezervuj si místo a staň se součástí první meziuniverzitní akce!

Registrace